Praktiski
Manas tiesības

Izrādās, zeme zem mājas pieder valstij. Kādi noteikumi jāievēro un vai ir atvieglojumi?0


Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: Shutterstock

Pirms vairākiem gadiem nopirku Rīgas nomalē mājiņu ar saimniecības ēku un ierakstīju to zemesgrāmatā. Nesen saņēmu paziņojumu no VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, ka zeme pieder valstij un man jāslēdz ar viņiem nomas līgums par zemes nomu. Kādi var būt šāda līguma nosacījumi (nomas maksas apmērs u.c.)? Varbūt ir kādi atvieglojumi, jo esmu pensionārs? Vai es drīkstēšu uz šīs zemes uzbūvēt vēl kādu šķūnīti vai garāžu? STAŅISLAVS RĪGĀ

Līguma nosacījumi

Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumi Nr. 735 par publiskas personas zemes nomu (šajā gadījumā tā ir Finanšu ministrijas pārziņā, bet zemes pārvaldība uzticēta VAS “Valsts nekustamie īpašumi”) nosaka apbūvēta publiskai personai piekrītoša vai piederoša zemesgabala nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību.

Zemes nomas līgumu par apbūvētu publisku zemesgabalu var slēgt tikai ar ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju. Jūs esat šīs mājiņas un saimniecības ēkas īpašnieks, tāpēc jums ir pienākums šādu līgumu noslēgt, bet iznomātājam ir rakstiski jāuzaicina jūs to izdarīt.

No 2010. gada 1. janvāra apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Turklāt nomniekam papildus nomas maksai jāmaksā iznomātājam likumos noteiktie nodokļi. Atsevišķos gadījumos nomas maksu var palielināt, piemērojot koeficientu 1,5, piemēram, ja uz zemesgabala veiksiet nelikumīgu būvniecību (uzbūvēsiet garāžu vai šķūnīti bez saskaņojumiem u.tml.).

Nomas maksas aprēķina periods ir viens ceturksnis. Tātad tā jāsamaksā līdz konkrētā ceturkšņa pirmā mēneša beigām, ja līgumslēdzēji nevienojas par citu norēķinu kārtību. Par nomas līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem iznomātājs var aprēķināt nokavējuma procentus – 0,1% apmērā par katru kavējuma dienu.

Atvieglojumi

Apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 eiro gadā. Ja nomas maksa ir lielāka, to var samazināt par 50%, ja pastāv šādi nosacījumi:

• uz zemesgabala esošā ēka (būve) ir deklarēta kā īpašnieka dzīvesvieta vismaz 12 mēnešus;

• personai ir piešķirts maznodrošinātās personas statuss;

• personai nav nomas maksas un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu.

Atsevišķos gadījumos nomas maksu var samazināt pat par 90%, ja pastāv tieši tādi paši nosacījumi, taču persona ir trūcīga.

No kura laika

Apbūvēta zemesgabala nomas maksu sāk aprēķināt no līguma noslēgšanas dienas. Maksa par faktisko zemes lietošanu līdz nomas līguma noslēgšanai tiek noteikta, pusēm vienojoties. Ja ēkas (būves) īpašnieks atsakās noslēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības prasīt to piespiedu kārtā, iesniedzot prasības pieteikumu tiesā. Taču tad no jums piedzīs gan parādu par faktisko zemesgabala lietošanu (no brīža, kad par ēku īpašnieku tikāt ierakstīts zemesgrāmatā), gan tiesas izdevumus, gan likumiskos 6% līdz brīdim, kad stāsies spēkā tiesas spriedums.

Nosacījumu maiņa un citas prasības

Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi normatīvajos aktos par valsts vai pašvaldības zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Šādas pārmaiņas nomniekam ir saistošas no dienas, kad grozījumi normatīvajos aktos stājušies spēkā.

Līguma neatņemama sastāvdaļa ir zemes robežu plāns vai kopija no Kadastra kartes. Līgumā būs ierakstīts zemesgabala lietošanas mērķis (jūsu gadījumā tā varētu būt dzīvošana). Ja vēlēsieties uz tā uzbūvēt, piemēram, šķūnīti, lietošanas mērķis būs arī apbūve. Jāatceras, ka nomnieks var izmantot zemesgabalu tikai līgumā noteiktajiem mērķiem, turklāt iznomātājam ir tiesības kontrolēt zemesgabala izmantošanu, kā arī prasīt nomniekam nekavējoties novērst darbības vai bezdarbības dēļ radīto pārkāpumu sekas un atlīdzināt zaudējumus.

Nomniekam jāievēro zemesgabala lietošanas tiesību ierobežojumi (piemēram, servitūti, elektrolīnijas u.tml.), pat ja tie nav ierakstīti zemesgrāmatā. Nedrīkst pieļaut auglīgās augsnes virskārtas iznīcināšanu vai kvalitātes pasliktināšanos, ar savu darbību izraisīt zemes applūšanu ar notekūdeņiem, pārpurvošanos vai sablīvēšanos. Zemi nedrīkst piesārņot ar atkritumiem un jānovērš arī citi postoši procesi, kas ietekmē tās kvalitāti, turklāt jāsedz visi izdevumi saistībā ar nomas līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā. Ar iznomātāja rakstisku piekrišanu jānojauc vai jālegalizē nelikumīgi uzbūvēti objekti, ja tādi ir uz zemesgabala.

Nomnieks var nodot zemesgabala lietošanas tiesības kādai trešajai personai tikai ar iznomātāja rak­stisku piekrišanu, kā arī veikt būvniecību tikai ar iznomātāja rak­stisku piekrišanu un saskaņā ar spēkā esošajiem būvnormatīviem.

Līguma izbeigšana

Līgums izbeidzas, ja nomnieks zaudē īpašuma tiesības uz ēkām (būvēm) vai augļu dārziem, kas atrodas uz zemesgabala (piemēram, jūs ēkas un būves pārdosiet, uzdāvināsiet u.tml.), ēkas (būves) vai augļu dārzi iet bojā (piemēram, ugunsgrēka gadījumā) vai jūs kā nomnieks iegūstat īpašuma tiesības uz šo zemesgabalu (izpirksiet to no valsts).

Ja pārdomāsiet un tur nedzīvosiet, jums kā nomniekam ir tiesības vienpusējā kārtā izbeigt līgumu, par to rakstiski paziņojot iznomātājam trīs mēnešus iepriekš. Taču tad jums būs pienākums nojaukt visas jums piederošās ēkas (būves), ja nevienosieties citādi. Viss, kas atradīsies uz zemesgabala pēc līguma izbeigšanas, tiks uzskatīts par bezīpašnieka mantu, kuru iznomātājs būs tiesīgs izmantot pēc saviem ieskatiem vai novākt.

SVARĪGI

Līgumslēdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu, piemēram, dabas stihiju, militāru akciju, dēļ. Šādu apstākļu esamību apliecina kompetenta institūcija. Par saistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ vienam līgumslēdzējam rakstiski jāinformē otrs līgumā paredzēto dienu laikā un, ja nepieciešams, jāvienojas par turpmāko izpildes kārtību vai saistību izbeigšanu.

UZZIŅA

Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” atrodas Vaļņu ielā 28, Rīgā, LV-1980; tālr. 80002000; e-pasts: [email protected]

KONSULTĒJUSI JURISTE TATJANA LUBGINA

LA.lv
IL
Ilze Līvmane
Praktiski
No mantojuma var arī atteikties? 2
1 diena
PR
Praktiski.lv
Praktiski
Sagatavo auto ziemai – viss, kas jāzina par riepu maiņu
1 diena
Inita Šteinberga
Praktiski
Ieziemot telpaugus, gādāt par apgaismojumu un citi darbi, kas oktobrī vēl jāpaspēj
1 diena

Lasītākie raksti

Par svarīgo

RO
Regīna Olševska
Veselam
Cenrādī par veselības aprūpes pakalpojumiem viens, rēķinā – kaut kas cits 1
4 stundas
LE
LETA
Pasaulē
Turcija un ASV vienojas par ugunspārtraukšanu Sīrijā
4 stundas
LE
LETA
Latvijā
Izskan jauni vārdi Latvijas Bankas prezidenta amatam
4 stundas
LA
LA.LV
Latvijā
Mājās nav pārnācis zēns: meklē 11 gadus veco Rinaldu 1
6 stundas
LA
LA.LV
Dabā
Latviju sasniegs jauna nokrišņu zona: sinoptiķu prognoze 7 dienām 1
9 stundas