Praktiski
Manas tiesības

Šoruden būtiskas izmaiņas Bāriņtiesu likumā0

Foto: Fotolia

No 1. septembra Bāriņtiesu likumā ieviesti grozījumi, kas saistīti ar audžuģimenēm. Likums papildināts ar jaunu pantu, kas paredz izveidot speciālu audžuģimeņu informācijas sistēmu, kur tiks reģistrētas ziņas par šādām ģimenēm un tur ievietotajiem bērniem. Sistēmas mērķis ir nodrošināt audžuģimeņu un bērnu uzskaiti, kā arī veicināt ģimenēs ievietoto bērnu personīgo un mantisko interešu aizstāvību.

Tiesības saņemt un izmantot audžuģimeņu informācijas sistēmā iekļautās ziņas, to skaitā personas datus, normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei būs ne vien bāriņtiesām, bet arī šādām institūcijām un personām:

* Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai (lai nodrošinātu bāriņtiesu darba uzraudzību audžuģimenēs ievietoto bērnu tiesību aizsardzībā);

* Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (lai nodrošinātu audžuģimeņu statusu raksturojošās informācijas aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā);

* Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (lai nodrošinātu valsts sociālo pabalstu piešķiršanu audžuģimenēm, pieņemto lēmumu paziņošanu un izpildi);

* pašvaldības sociālajam dienestam (lai nodrošinātu pašvaldības sociālo pabalstu piešķiršanu, pieņemto lēmumu paziņošanu un izpildi);

* policijai (lai nodrošinātu Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktā uzdevuma par bērna nogādāšanu drošā vidē izpildi);

Saistītie raksti

* ārpusģimenes aprūpes atbalsta centram (lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanā).

To, kādi dati un kā tiks iekļauti audžuģimeņu informācijas sistēmā, noteiks Ministru kabinets, bet sistēmas pārzinis būs Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs. Datus par audžuģimenēm un tajās ievietotajiem bērniem glabās desmit gadus pēc audžuģimenes statusa izbeigšanas vai atņemšanas.

LA.lv