Praktiski
Manas tiesības

Gribu atvaļinājumā, bet nelaiž! Vai var pieprasīt bezalgas atvaļinājumu?0

Foto – MILLES STUDIO/SHUTTERSTOCK

Vai darba devējs ikgadējo atvaļinājumu var nepiešķirt visu uzreiz, kā es gribētu, bet sadalīt vairākās daļās? Vai tiešām šādā gadījumā būs jāprasa bezalgas atvaļinājums? Kas var saņemt papildu atvaļinājumu? AGRITA BALDONES NOVADĀ

Darba likums nosaka, ka tiesības uz ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu ir ikvienam darbiniekam neatkarīgi no tā, vai darba līgums noslēgts uz noteiktu vai nenoteiktu laiku, kā arī neatkarīgi no tā, vai darbinieks strādā pilnu vai nepilnu darba slodzi. Viņš var saņemt ikgadējo atvaļinājumu par pirmo darba gadu, ja pie darba devēja nepārtraukti nostrādājis ne mazāk kā sešus mēnešus, turklāt darba devējam ir pienākums šādu atvaļinājumu piešķirt pilnā apjomā.

Ikgadējais atvaļinājums nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra nedēļām jeb 28 kalendāra dienām, neieskaitot svētku dienas. Ja kāda no atvaļinājuma dienām ir svētku diena, atvaļinājumu pagarina par svētku dienu skaitu. Ja darbinieks ar darba devēju vienojas, atvaļinājumu iespējams arī pārcelt par svētku dienu skaitu. Savukārt, ja darbinieks ir saslimis, atvaļinājumu pārceļ vai pagarina par slimības dienu skaitu. Par atvaļinājuma pārcelšanu vai pagarināšanu darba devējam un darbiniekam gan savstarpēji jāvienojas.

Atvaļinājumu var sadalīt daļās, taču tas iespējams tikai esošā gada ietvaros, turklāt viena no atvaļinājuma daļām nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām. Pārējo atvaļinājumu var sadalīt arī sīkākās daļās, taču arī par to darbiniekam un darba devējam savstarpēji jāvienojas. Ja vienoties nekādi neizdodas, varat lūgt palīdzību arī savā arodbiedrībā, ja tāda ir.

Papildatvaļinājums šajā gadījumā gan diez vai būs risinājums, jo tās ir tikai dažas dienas. Šāda iespēja ir darbiniekiem:

* kuru aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 16 gadiem vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam (trīs darbdienas);

* kuru darbs saistīts ar īpašu risku (trīs darbdienas);

* kuru aprūpē ir mazāk par trim bērniem vecumā līdz 14 gadiem (viena darbdiena).

Koplīgumā vai darba līgumā var noteikt arī citus gadījumus (piemēram, nakts, maiņu vai ilggadējs darbs) papildatvaļinājuma piešķiršanai.

Pēc darbinieka lūguma darba devējs var piešķirt bezalgas atvaļinājumu, taču arī par to ir jāvienojas.

SVARĪGI

* Visu ikgadējo atvaļinājumu uz nākamo gadu pārcelt ir aizliegts.

* Atvaļinājumu kompensēt naudā nav atļauts, izņemot gadījumus, kad darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas un darbinieks ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu nav izmantojis.

LA.lv