Praktiski
Manas tiesības

Darbavieta bankrotējusi. Cik ilgi jāgaida, lai saņemtu nopelnīto algu? 16

Foto – Shutterstock

SIA, kurā es strādāju, bankrotēja, izsludināja maksātnespēju, tiesa iecēla administratoru. Atlaižot no darba, man neizmaksāja visu nopelnīto algu un kompensāciju par atvaļinājumu. Manu prasību noteiktajā termiņā maksātnespējas administrators iekļāva kreditoru prasījumu reģistrā. Ir pagājis gandrīz gads. Cik ilgi man jāgaida nopelnītais? JĀZEPS DAUGAVPILS NOVADĀ

Normatīvie akti un administrācija

Šos jautājumus reglamentē Maksātnespējas likums, likums “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” un Ministru kabineta noteikumi “Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksas kārtība”.

Darbinieku prasījumus ierobežotā apmērā var apmierināt no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem, kas glabājas Valsts kasē. Šā fonda līdzekļu turētājs ir valsts aģentūra “Maksātnespējas administrācija”, kas organizē finanšu līdzekļu uzskaiti un izmaksas darbiniekiem.

Normatīvie akti paredz, ka darbinieku prasījumus pieņem, pārbauda un apkopo administrators. Pēc tam administrators iesniedz Maksātnespējas administrācijai iesniegumu par to prasījumu apmierināšanu, kuru darba devējam pasludināts juridiskās personas maksātnespējas process un kuri pieteikuši kreditora prasījumu, bet administrators pieņēmis lēmumu par katra prasījuma atzīšanu un iekļāvis to kreditoru prasījumu reģistrā.

Iesniegumam tiek pievienota informācija par darbinieku prasījumiem, izraksts no šādu prasījumu reģistra, kā arī pamatojošu dokumentu kopijas (darba līgumi u.c. nepieciešamie dokumenti).

Kā pieņem lēmumu

Maksātnespējas administrācija mēneša laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas lemj par naudas līdzekļu piešķiršanu darbinieku prasījumu apmierināšanai vai par atteikumu. Pēc tam administrācija informē administratoru par darbiniekiem, kuriem piešķirti naudas līdzekļi no darbinieku prasījumu garantiju fonda, kā arī par katram darbiniekam piešķirtajām summām.

Maksātnespējas administrācija piešķirtos naudas līdzekļus pārskaita uz darbinieka norēķinu kontu. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodokli un kaitējuma atlīdzību par turpmāko periodu Maksātnespējas administrācija ieskaita normatīvajos aktos noteiktajā budžetā.

! Taču administratoram ir tiesības iesniegumu par darbinieku prasījumu apmierināšanu iesniegt līdz brīdim, kad pieņemts lēmums par juridiskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu. Tas nozīmē, ka likums nenosaka konkrētu laiku, kad administratoram jāvēršas Maksātnespējas administrācijā.

Uz ko var cerēt

Jāņem vērā, ka no garantiju fonda līdzekļiem darbinieku prasījumus apmierina tikai šādā apmērā:

• darba samaksu par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas iestāšanās un atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, uz kuru tiesības iegūtas 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas iestāšanās;

• atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni pēdējo trīs darba tiesisko attiecību mēnešos 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas iestāšanās;

• atlaišanas pabalstu likumā noteiktajā minimālajā apmērā;

• kaitējuma atlīdzību gan par visu nesamaksāto laikposmu, gan summu par četriem gadiem uz priekšu.

! Maksātnespējas administrācijā jūs varat noskaidrot, vai un kad administrators šajā institūcijā iesniedzis iesniegumu. Jautājumus varat uzdot arī pašam administratoram.

UZZIŅA

Valsts aģentūra “Maksātnespējas administrācija” atrodas Mārstaļu ielā 19, Rīgā, LV-1050; tālr. 67099100; e-pasts: [email protected]

KONSULTĒJUSI JURISTE TATJANA LUBGINA

LA.lv