Praktiski
Manas tiesības

Darbā ar zīdaini. Kādas priekšrocības, atvieglojumi pienākas jaunajai māmiņai?0

Foto – Shutterstock

Esmu bērna kopšanas atvaļinājumā, dēliņam ir četri mēneši, taču vēlos ātrāk atgriezties darbā, jo mums nepietiek naudas. Pagaidām vēl baroju mazo ar krūti, bet, ja sākšu strādāt, tas laikam vairs nebūs iespējams. Vai man vismaz būs kādas atlaides darbavietā? Vai varēšu strādāt uz pusslodzi? Bērna tēvs strādā ārzemēs. Vai drīkstu ātrāk atgriezties darbā? LIENE RĪGĀ

Atgriešanās

Darba likums paredz, ka darbiniekam, kurš izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu, jāsaglabā iepriekšējais darbs. Ja tas nav iespējams, darba devējam jānodrošina līdzvērtīgi pienākumi ar ne mazāk labvēlīgiem apstākļiem un nodarbinātības noteikumiem.

Bērna kopšanas atvaļinājuma pārtraukšanu pirms termiņa beigām nosaka darba koplīgumā vai darba līgumā vai pēc darba devēja un darbinieka vienošanās. Lai atgrieztos, darbiniekam par to jāpaziņo ne mazāk kā divas nedēļas iepriekš. Taču jāatceras, ka darba devējam pēc ārsta atzinuma saņemšanas aizliegts nodarbināt sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja viņa baro bērnu ar krūti, – visā barošanas laikā, ja darba veikšana rada draudus mātes un bērna drošībai un veselībai.

! Darba devējam ir pienākums pēc ārsta atzinuma nodrošināt sievietei tādus darba apstākļus un darba laiku, lai neradītu viņai nekādus riskus. Pretējā gadījumā sieviete uz laiku jāpārceļ citā, piemērotākā darbā. Turklāt darba samaksas apmērs pēc līguma noteikumu grozīšanas nedrīkst būt mazāks par iepriekšējo vidējo izpeļņu.

Tātad, ja, piemēram, strādājat ar ķīmiskām vielām un ārsts (ģimenes ārsts vai cits speciālists pēc ģimenes ārsta nosūtījuma) atzīs, ka tādu darbu nevarat veikt, darba devējs var atteikt ātrāk pieņemt darbā. Taču, ja strādājat, piemēram, par grāmatvedi, pietiks ar ģimenes ārsta izziņu, ka varat turpināt darbu, turklāt likums nenosaka, ka darba devējam šāda izziņa būtu obligāti jāpieprasa, tāpēc to, iespējams, nemaz neprasīs.

Darba laiks

Darba devējam jānosaka nepilns darba laiks, ja to pieprasa sieviete pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, – visā barošanas laikā. Darba likums arī aizliedz nodarbināt jaunās māmiņas nakts laikā, ja ir ārsta atzinums, ka konkrētā darba veikšana rada draudus sievietes vai viņas bērna drošībai un veselībai.

Sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam un sievieti, kas baro bērnu ar krūti, visā barošanas laikā, bet ne ilgāk kā līdz bērna divu gadu vecumam drīkst nodarbināt virsstundu darbā tikai tad, ja viņa tam rakstiski piekritusi. Arī steidzamu, iepriekš neparedzētu uzdevumu pabeigšanā ārpus darba laika jaunās māmiņas iesaistīt nav atļauts.

Pārtraukumi

Ikvienam darbiniekam ir tiesības uz pārtraukumu, ja dienas darba laiks ir ilgāks par sešām stundām. Pārtraukumu piešķir ne vēlāk kā pēc četrām stundām no darba sākuma. Pārtraukuma ilgumu nosaka darba devējs, un tas nedrīkst būt īsāks par 30 minūtēm. Pārtraukumā darbiniekam ir tiesības atstāt savu darba vietu, ja darba līgumā, koplīgumā vai kārtības noteikumos nav noteikts citādi. Aizliegumam pārtraukuma laikā atstāt darba vietu jābūt pietiekami pamatotam.

Darbiniekam, kuram ir bērns līdz pusotra gada vecumam, jāpiešķir papildu pārtraukumi bērna barošanai. Taču par šādu pārtraukumu nepieciešamību darbiniekam laikus jāpaziņo darba devējam. Pārtraukumi bērna barošanai, kas nav īsāki par 30 minūtēm, jāpiešķir ne retāk kā pēc katrām trim stundām. Ja darbiniekam ir divi vai vairāki bērni līdz pusotra gada vecumam, jāpiešķir vismaz stundu ilgs pārtraukums.

! Piešķirot pārtraukumu, pēc iespējas jāņem vērā jaunās māmiņas vēlmes. Pārtraukumus bērna barošanai var pievienot pārtraukumam darbā vai pēc darbinieka pieprasījuma pārcelt uz darba laika beigām, saīsinot darba dienas ilgumu.

Pārtraukumus bērna barošanai ieskaita darba laikā, saglabājot par šo laiku darba samaksu. Darbiniekiem, kuriem noteikta akorda alga, par šo laiku izmaksā vidējo izpeļņu.

Citas priekšrocības

Darbiniekam ir tiesības uz īslaicīgu prombūtni bērna saslimšanas vai nelaimes gadījumā, kā arī lai piedalītos mazuļa veselības pārbaudē, ja to nav iespējams veikt ārpus darba laika, taču par to darba devējs laikus jābrīdina.

Darbiniekam, kuram ir bērns līdz triju gadu vecumam, ikgadējais apmaksātais atvaļinājums jāpiešķir vasarā vai pēc viņa vēlēšanās jebkurā citā laikā.

! Ja pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam vai ja sieviete baro bērnu ar krūti – visā barošanas laikā (bet ne ilgāk kā līdz bērna divu gadu vecumam) noteikta akorda alga un saskaņā ar ārsta atzinumu tiek samazinātas darba normas, darba devējam ir pienākums sievietei samaksāt par šo periodu iepriekšējo vidējo izpeļņu.

Sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam un sievieti, kas baro bērnu ar krūti, var sūtīt komandējumā vai darba braucienā tikai tad, ja viņa tam rak­stiski piekritusi.

SVARĪGI

Darba devējam aizliegts uzteikt darba līgumu ar sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja viņa baro bērnu ar krūti, – visā barošanas laikā, taču ne ilgāk kā līdz bērna divu gadu vecumam. Izņēmums – atsevišķi gadījumi, kad pieļauti būtiski pārkāpumi vai darba devējs – juridiska persona vai personālsabiedrība – tiek likvidēts.

KONSULTĒJUSI JURISTE TATJANA LUBGINA

LA.lv