Praktiski
Dārzs

Cik tālu no kaimiņiem drīkst būt siltumnīca?0

Foto – Valdis Semjonovs

“Cik tuvu kaimiņa robežai drīkst uzsliet 2,3 metrus augstu siltumnīcu?” DAINIS VIMBA Pierīgā

Ja pērk jau gatavu siltumnīcu dārzkopības preču veikalā, tā uzskatāma par sezonas būvi, ko uzslien bez stacionāriem pamatiem. Arī saskaņošana pašvaldībā tad nav nepieciešama.

Protams, izvēloties vietu siltumnīcai, jāievēro Civillikumā noteiktās prasības. Jāraugās, lai nekaitētu kaimiņam – nerastos noēnojums, lietusūdens no siltumnīcas netecētu kaimiņa zemes gabalā… Jāievēro ugunsdrošības nodrošināšanai nepieciešamie attālumi, kas noteikti Latvijas būvnormatīvos atbilstoši būvei izmantotajiem materiāliem.

Turpretī, ja plānots celt siltumnīcu ilgākam laika posmam, izbūvējot pamatus, nepieciešams veikt pilnu būvniecības procedūru. Tad nepieciešams būvniecības iesniegums – uzskaites karte plānošanas un arhitektūras uzdevuma saņemšanai, vajag izstrādāt tehnisko projektu un to akceptēt būvvaldē, saņemt būvatļauju būvdarbiem un nodot siltumnīcu ekspluatācijā. Ja šāda palīg­ēka top Rīgā, tai jābūt vismaz 3 m attālumā no blakusesošā zemes­gabala robežas. Jāievēro arī virkne citu nosacījumu, kas noteikti pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Pirms uzsākt šādas siltumnīcas celšanu, vispareizāk būtu konsultēties savas pašvaldības būvvaldē, saņemot precīzu informāciju par konkrētās ieceres realizācijas kārtību.

Teritorijas izmantošanas un apbūves principus nosaka katras pašvaldības teritorijas plānojuma dokuments, kas apstiprināts kā pašvaldības saistošie noteikumi. Pieļaujamais attālums starp ēkām un būvēm, to novietojums zemesgabalā noteikts konkrētās pašvaldības teritorijas plānojuma daļā “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (parasti tas ir 3. sējums).

Informāciju par visiem spēkā esošajiem Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību teritoriju plānojumiem var gūt mājas lapā: www.rpr.gov.lv (sadaļās Darbības jomas / attīstība un plānošana / vietējo pašvaldību attīstības dokumenti).

LA.lv