Praktiski
Manas tiesības

Cik lieli ir minimālie uzturlīdzekļi bērnam? Ko darīt, ja tēvs atsakās maksāt?0

Foto: Biehler Michael/SHUTTERSTOCK

Cik lieli šogad ir minimālie uzturlīdzekļi bērnam? Ko darīt, ja bērna tēvs atsakās maksāt jebkādus uzturlīdzekļus? EVELĪNA RĪGĀ

Neapstrīdams pienākums

Civillikumā noteikts, ka katram no vecākiem (neatkarīgi no viņa spējām uzturēt bērnu un mantas stāvokļa) ir absolūts un neapstrīdams pienākums nodrošināt katram savam bērnam uzturlīdzekļus vismaz minimālajā apjomā. Tostarp minimālo uzturlīdzekļu apjoma aprēķināšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta noteikumos, ņemot vērā valstī noteikto minimālo mēneša darba algu un bērna vecumu.

Šogad minimālā mēneša alga Latvijā ir 430 eiro, tāpēc minimālais uzturlīdzekļu apjoms ir:

• 25% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas katram bērnam no viņa dzimšanas līdz septiņu gadu vecumam – 107,50 eiro mēnesī;

• 30% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas katram bērnam no septiņu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai (129 eiro mēnesī).

Taču šāds minimālais uzturlīdzekļu apjoms nodrošina tikai bērna pamatvajadzības. Tāpēc likumā ierakstīts arī tas, ka abi vecāki uztur bērnu samērā ar savām spējām un mantas stāvokli. Tātad, ja vecāku rocība atļauj, bērnam jānodrošina vairāk par šo minimumu.

Ja nemaksā

Ja vecāks nenodrošina savam bērnam minimālo uzturlīdzekļu apjomu, kādu noteicis Ministru kabinets, otram vecākam ir tiesības vērsties Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGF) administrācijā ar iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu no fonda.

UGF administrācija, pieņemot lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu no fonda, vienlaikus uzliek par pienākumu parādniekam veikt uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus fondā; brīdina parādnieku par administratīvā akta piespiedu izpildi; informē parādnieku par iespēju noslēgt ar fonda administrāciju vienošanos par kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu un par tiem aprēķināto likumisko procentu maksājumus fonda administrācijai.

Ja parādnieks fonda administrācijas lēmumu nepilda labprātīgi vai nenoslēdz vienošanos par kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu un par tiem aprēķināto likumisko procentu maksājumus, UGF administrācija sagatavo izpildrīkojumu un iesniedz to izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

Ko valsts garantē šogad

Pagājušā gada nogalē no UGF tika izmaksāti uzturlīdzekļi 38 415 bērnu uzturam. Lai nodrošinātu, ka valsts var izmaksāt uzturlīdzekļus visiem bērniem, kuri palikuši bez vecāku apgādības, Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā tika noteikts pārejas periods, kas paredz valsts garantēto uzturlīdzekļu izmaksu veikt samazinātā apmērā.

Tāpēc 2019. gadā valsts garantētie uzturlīdzekļi no fonda tiks izmaksāti:

• 24% apjomā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas katram bērnam no piedzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai (103,20 eiro), bet ne vairāk par tiesas nolēmumā vai vienošanās par uzturlīdzekļiem noteikto;

• 28,5% apjomā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas katram bērnam no septiņiem gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, kā arī pilngadīgai personai līdz 21 gada vecuma sasniegšanai, ja tā turpina apgūt pamatizglītību, vidējo izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijā (122,55 eiro), bet ne vairāk par tiesas nolēmumā vai vienošanās par uzturlīdzekļiem noteikto.

UZZIŅA

Vienkāršākais veids, kā pieteikties uzturlīdzekļu saņemšanai, – izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai”.

LA.lv