Praktiski
Manas tiesības

Cik ilgā laikā jāpiesakās uz mantojumu? Kas notiek, ja nepagūst pieteikties?0

Foto – Shutterstock

Kad jāpiesakās uz mantojumu? Kas notiek, ja ir vairāki mantinieki, bet neviens nepagūst laikus pieteikties? MADARA Krimuldas novadā

Civillikuma 693. pantā ir noteikti mantojuma pieņemšanas termiņi. Mantiniekam jāizsaka sava griba pieņemt mantojumu:

• termiņā, ko ieceltam mantiniekam noteicis mantojuma atstājējs (testamentā vai mantojuma līgumā);

• līdz uzaicinājumā noliktam termiņam (mantojuma atklāšanos pēc ieinteresēto personu lūguma vai dažos gadījumos pēc savas iniciatīvas izsludina zvērināts notārs un nosaka termiņu, kurā mantiniekiem jāizsaka griba pieņemt mantojumu);

• ja uzaicinājuma nav bijis, gada laikā, skaitot šo termiņu no mantojuma atklāšanās dienas, ja mantojums atrodas mantinieka faktiskā valdījumā, bet pretējā gadījumā – no ziņu saņemšanas laika par to, ka mantojums atklājies.

Ja laikā, kad aicina mantot, mantojums atrodas aicinātā faktiskā valdījumā (piemēram, viņš dzīvo šajā īpašumā un to apsaimnieko) vai ja šādu valdījumu iegūst vēlāk un ja līdz norādīto termiņu beigām nedod par mantojuma pieņemšanu noteiktu atsauksmi, tad atzīst, ka viņš to ir pieņēmis. Bet, ja mantot aicinātais, kura faktiskā valdījumā mantojums neatrodas, palaiž garām nolikto termiņu, noteikti neizsakot savu gribu, tad atzīst, ka viņš mantojumu atraidījis.

Ministru kabineta Noteikumi par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu nosaka – gadījumā ja mantinieks mantošanas iesniegumā norādījis, ka pieņēmis mantojumu faktiskā valdījumā, zvērināts notārs mantošanas iesniegumu pieņem arī pēc Civillikuma 693. pantā noteiktā likumiskā termiņa beigām.

Ja mantinieki ir uzaicināti, bet nav ieradušies izteikt savu gribu un beidzies izsludinātais vai likumā noteiktais termiņš mantojuma pieņemšanai, zvērināts notārs izsniedz mantojuma apliecību mantiniekiem, kas iesnieguši mantojuma iesniegumu. Turpmākie strīdi starp mantiniekiem jārisina tiesā, ceļot mantojuma prasību. Jāatceras, ka šāda prasība noilgst piecu gadu laikā. Tātad, ja kāds no mantiniekiem kārtojis mantojuma lietu savlaicīgi, bijis notāra uzaicinājums citiem mantiniekiem pieteikties uz mantojumu noteiktā termiņā un šis termiņš nokavēts, kā arī citam mantiniekam izdota mantojuma apliecība, nāksies par savu daļu pacīnīties tiesā.

!!! Ja mantinieki nav pieteikušies vai arī ir atraidījuši mantojumu, zvērināts notārs izbeidz mantojuma lietu un konstatē, ka manta atzīstama par bezmantinieka mantu un saskaņā ar Civillikuma 416. pantu tad pieder valstij.

LA.lv