Praktiski
Manas tiesības

Brālis pa kluso pārdevis pusi no mantotā dzīvokļa. Kā rīkoties, lai to atgūtu?0

Foto – Shutterstock

Vai es vēl varu kaut ko darīt, ja brālis bez manas ziņas pārdevis savu domājamo daļu jeb pusi dzīvokļa, ko mantojām no mammas? Vai tad viņam nebija šī daļa vispirms jāpiedāvā man? Vai, iesniedzot dokumentus Zemesgrāmatu nodaļā, nevajadzēja manu piekrišanu dzīvokļa daļas pārdošanai? SANDRA RĪGĀ

Zemesgrāmatā reģistrējot pirkumu, jāiesniedz atteikums no pirmpirkuma tiesībām (vai pašvaldības izdotais apliecinājums par pirkuma līguma saņemšanu) tikai gadījumos, ja šādas tiesības ir pašvaldībai vai konkrētām valsts institūcijām (piemēram, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai, Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas pārvaldes institūcijai) vai arī ja pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā.

Jūs esat dzīvokļa kopīpašnieki, tāpēc brālim saskaņā ar Civillikuma normām vajadzēja jums iesniegt pirkuma līgumu, lai jūs divu mēnešu laikā varētu sniegt atbildi, vai vēlaties izmantot savas pirmpirkuma tiesības, t.i., vai vēlaties iegādāties brāļa daļu saskaņā ar šā līguma nosacījumiem. Ja tas netika izdarīts, jums ir tiesības gada laikā, skaitot no dienas, kad dzīvokļa daļa ir ierakstīta zemesgrāmatā uz ieguvēja vārda, pieteikt izpirkuma tiesības.

Civillikumā teikts: izpirkuma tiesības ir tādas tiesības iegūt cita atsavinātu nekustamo īpašumu (šajā gadījumā jūsu brāļa īpašumu), atraidot ieguvēju (pircēju) sakarā ar priekšrocību pret viņu un stājoties viņa tiesībās. Turklāt izpirkuma tiesības var izlietot ne tikai pret pirmo šīm tiesībām pakļautā nekustamā īpašuma ieguvēju (pircēju, kuram brālis pārdeva dzīvokļa daļu), bet arī pret nākamajiem, ja pircējs šo īpašumu pārdos vēl kādam.

Izmantojot izpirkuma tiesības, visi pienākumi, kurus uzņēmies nekustamā īpašuma ieguvējs, jāpārņem tās izpircējam, un viņš nevar iztikt vienīgi ar solījumu samaksāt ieguvējam summu, kādu uzņēmies dot par nekustamo īpašumu, ne arī ar šīs summas nodrošinājumu ar galvojumu vai kādā citā veidā. Viņam, piesakot savas tiesības, tūliņ jāiemaksā šī summa, bet, ja ieguvējs atsakās naudu pieņemt, izpircējam tā jāiemaksā tiesā.

Tātad jums būs nekavējoties jāsamaksā pirkuma līgumā noteiktā summa pircējam, kurš iegādājies šo īpašumu. Pārsvarā šādi strīdi tiek risināti tiesā, ja to nevar izdarīt, piemēram, noslēdzot vienošanos ar īpašuma ieguvēju. Brālim bija pienākums pirms nekustamā īpašuma atsavinājuma piedāvāt to pirkšanai jums, bet viņš to nav darījis, tāpēc jūs varat prasīt, lai viņš atlīdzina zaudējumus, ja tādi jums radušies.

Turklāt pēc tam, kad izpirkuma tiesības jau pieteiktas, piemēram, ir iesniegta prasība tiesā, līguma dalībnieki nevar vairs uzsākt neko tādu, kas to nepieļautu, tostarp nevar atcelt atsavinājuma līgumu, kaut arī nodošana vēl nebūtu notikusi. Jāievēro vēl citi būtiski nosacījumi, lai izmantotu izpirkuma tiesības, taču katrā situācijā tie var būt atšķirīgi.

SVARĪGI

Ja nekustamo īpašumu dāvina vai atsavina pēc izlīguma, vai maina, izpirkuma tiesības nav pieļaujamas. Arī tad, ja nekustamo īpašumu pārdod izsolē piespiedu kārtībā, izpirkuma tiesības nevar izmantot.

KONSULTĒJUSI JURISTE TATJANA LUBGINA

LA.lv