Praktiski
Manas tiesības

Blakus manam īpašumam atrodas pašvaldības starpgabals. Kas tas tāds, un vai var to iegādāties?0

Foto-Fotolia

Starp manu un kaimiņa īpašumu atrodas pašvaldībai piederošs neliels zemes pleķītis, kas nav izmantojams un netiek apkopts. Vai varu to iegādāties no pašvaldības? Man pašvaldībā paskaidroja, ka tas ir nevis zemesgabals, bet starpgabals. Ko tas nozīmē? JĀZEPS DAUGAVPILS NOVADĀ

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā skaidrots, ka zemes starpgabals ir publiskai personai, piemēram, valstij vai pašvaldībai, piederošs zemesgabals, kura platība:

• pilsētā ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj konkrētā zemesgabala izmantošanu apbūvei, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai;

• lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj konkrētā zemesgabala izmantošanu atbilstīgi apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam).

Publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemes starpgabalu, kas pieguļ viņa zemei. Starpgabalu, kam nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam) vai kas nepieciešams, lai nodrošinātu šādu pieslēgumu, drīkst atsavināt tam zemes īpašniekam, kura zemei pieguļ šis starpgabals. Tātad šādas likuma normas mērķis ir izvairīties no patstāvīgu zemesgabalu saglabāšanas, kuru lietošana objektīvu iemeslu dēļ ir apgrūtināta vai pat neiespējama. Tādus zemes pleķīšus lielākoties nodod īpašumā piegulošā zemesgabala īpašniekiem.

Tas nozīmē, ka arī jūs varat iesniegt pašvaldībai – starpgabala īpašniecei – nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinājumu. Pēc tam pašvaldība pieņems lēmumu par tā nodošanu atsavināšanai vai par atteikumu to darīt (ar konkrētu pamatojumu).

Iesniegumā jums jānorāda atsavināmā nekustamā īpašuma adrese un kadastra numurs, kā arī ierosināšanas tiesiskais pamats. Atsavināšanas ierosinājumam jāpievieno:

• jūsu (atsavināšanas ierosinātāja) īpašuma tiesības apliecinošo dokumentu (zemesgrāmatas apliecības) kopijas;

• tipveida kadastra informācija par jūsu nekustamo īpašumu, kurā norādīts tā sastāvs un piederība;

• personu apliecinoša dokumenta (piemēram, pases) kopija.

KONSULTĒJUSI JURISTE TATJANA LUBGINA

LA.lv